Algemene Voorwaarden

Klachtenprocedure
Als therapeut doe ik er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Natuurlijk hoor ik graag als eerste van je terug wanneer je om een of andere reden niet tevreden bent.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor acupuncturisten Zhong, Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde, Lidnummer 2018056.

Samen in gesprek
Kunnen we in gesprek en samen op zoek naar een oplossing? Ik wil het graag van je weten als je niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop je behandeld bent of het resultaat daarvan. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van Zhong, de beroepsvereniging waarbij ik als acupuncturist aangesloten ben.
Gaat de klacht over het consult of de manier waarop je behandeld bent dan is de klachtenprocedure formeel beschreven. Bekijk de klachtenprocedure op de website van mijn beroepsvereniging Zhong.


Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Geschillen- en klachteninstantie S.C.A.G, een kwaliteitskenmerk voor een goede klachtenregeling. De klachtenregeling is tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). 


Privacyverklaring
Wu Shen - Wu Xing (hierna vernoemd als 'de praktijk') is een dienstverlenende praktijk. De praktijk is actief in diverse disciplines zoals acupunctuur, pijnbestrijding, QiGong en voedings- en lifestyleadvies. Uw privacy is voor ons erg belangrijk.
Ons adres is:
Bosdijk 4 - 4515NC IJzendijke

Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor particulieren. De praktijk adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
· Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het bestellen van Chinese kruiden bij de Natuurapotheek.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling automatisch verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.
Als u een klacht heeft over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Privacy op uw factuur
Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
· Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
· De datum van de behandeling
· Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur (24104)’
· De kosten van het consult en/of Chinese kruiden

Cookieverklaring
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee informatie wordt opgeslagen op je computer, mobiele telefoon of ander apparaat. Ze stellen de entiteit die de cookie op je apparaat geplaatst heeft in staat om je te herkennen op andere websites en apparaten en in andere diensten en browsersessies.
Deze website maakt gebruik van het Google Cookiebeleid. Klik op de link om meer detetailleerde informatie te lezen hieronver.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Wu Shen - Wu Xing, Praktijk K. Blontrock, hierna te noemen “de Behandelaar”.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de Behandelaar. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Opdrachtgever tegen te gaan dan wel te verminderen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in het licht’ van deze bepalingen.

7. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2. De Behandelaar is gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door de Behandelaar opgegeven tarieven zijn inclusief 21%BTW of ingeval van acupunctuur vrijgesteld van BTW.

2. Betaling dient te geschieden direct na behandeling middels contante betaling of pin, tenzij door beide partijen overeen gekomen wordt het bedrag over te maken op 0 + factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.

3. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Behandelaar geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

4. De Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

5. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. De Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van de Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.

8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter in de vestigingsplaats van de Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 6 Wijziging voorwaarden
1.De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.